Tìm kiếm liên quan

Error|数据库发生错误。| Số lỗi: 1064Bạn có lỗi trong cú pháp SQL của bạn; kiểm tra hướng dẫn sử dụng tương ứng với phiên bản máy chủ MySQL của bạn để biết cú pháp phù hợp để sử dụng gần 'ĐẶT HÀNG BỞI 'ID' DESC GIỚI HẠN 1' tại dòng 4SELECT * TỪ 'c_product' Ở ĐÂU 'id'